Sisällys

Sisällys

Kiitokset………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Johdanto…………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.1 Nimistöntutkimuksen asema viittomakielten kuvauksessa……………………………………………………….

1.2 Tutkimuksen tavoitteet………………………………………………………………………………………………………..

1.3 Henkilönnimi kielellisenä ankkurina……………………………………………………………………………………..

1.4 Eurooppalainen viittomanimiperintö……………………………………………………………………………………

1.5 Tutkimusaineisto………………………………………………………………………………………………………………

 

2. Henkilönnimistön juuret suomalaisessa viittomakielessä……………………………………………………………..

2.1 Kohti kieliyhteisöä…………………………………………………………………………………………………………….

2.2 Koulu – yhteisyyden virittäjä ja kielen juurruttaja…………………………………………………………………

2.3 Varhaisimmat leksikon ja nimistön kuvaukset suomalaisessa ja ruotsalaisessa viittomakielessä

2.4 Vanhoista suomalaisista henkilöviittomista nykyviittomakielessä…………………………………………..

 

3. Puhutun ja viitotun kielen rinnakkaiselo viittomakielessä……………………………………………………………. 

3.1 Viitotun kielen stigma……………………………………………………………………………………………………….

3.2 Puhutun kielen integraatio viittomakieleen…………………………………………………………………………..

3.2.1 Vierasperäinen aines henkilöviittomissa……………………………………………………………………….

3.2.1.1 Huulio……………………………………………………………………………………………………………….

3.2.1.2 Siirrekirjainnus…………………………………………………………………………………………………..

3.2.1.3 Vierasperäisen aineksen funktio viittomanimissä……………………………………………………

3.2.2 Kotoistunut laina-aines leksikossa ja henkilöviittomissa…………………………………………………

3.2.2.1 Alkukirjainviittomat……………………………………………………………………………………………

3.2.2.2 Käännöslainat…………………………………………………………………………………………………….

3.2.2.3 Käännöslainojen funktio viitotuissa nimissä………………………………………………………….

3.3 Viittomanimi kulttuurisena symbolina ja sidoksena………………………………………………………………

 

4. Viittomanimet 1900-luvulla………………………………………………………………………………………………………

4.1 Nimenanto kotona ja koulussa…………………………………………………………………………………………….

4.2 Viittomanimien nimenantoperusteet……………………………………………………………………………………

4.2.1 Koulussa annetut nimet………………………………………………………………………………………………

4.2.2 Kotona annetut nimet…………………………………………………………………………………………………

4.2.3 Marginaaliset viittomanimet ……………………………………………………………………………………….

4.3 Muoto ja merkitys viittomakielen leksikossa………………………………………………………………………

4.4 Muoto ja merkitys viittomanimissä……………………………………………………………………………………

4.4.1 Viittomanimien käsimuoto………………………………………………………………………………………..

4.4.2 Viittomanimien artikulaatiopaikka……………………………………………………………………………..

4.4.3 Liike ja kätisyys……………………………………………………………………………………………………….

4.4.4 Henkilöviittomien viittomaluokasta……………………………………………………………………………

4.5 Viittomanimistön abstrahoituminen ja moniviitteistyminen …………………………………………………

 

5. Lopuksi………………………………………………………………………………………………………………………………..

LÄHTEET……………………………………………………………………………………………………………………………….

LIITTEET……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Liite 1. Vanhat sormiaakkoset………………………………………………………………………………………………..

Liite 2. Vuodesta 1965 käytössä olleet sormiaakkoset……………………………………………………………….

Liite 3. Käsimuotoinventaari Rissasen (1985: 68-69) mukaan……………………………………………………